:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา // ติดต่อสอบถาม : 053-489416 ต่อ 11 โทรสาร. 053-489416 ต่อ 12 อีเมล : saraban@donpao.go.th

ฝ่ายนิติบัญญติ
นายสมพงษ์ เรืองธีรนพคุณ
สมาชิกสภา อบต.ดอนเปา หมู่ที่ 6 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
เบอร์โทร : 062-276-6520
นายปรีดา นามโสภา
สมาชิกสภา อบต.ดอนเปา หมู่ที่ 10 รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
เบอร์โทร : 089-853-3841
นางถิลดา คำตั๋น
สมาชิกสภา อบต.ดอนเปา หมู่ที่ 1 เลขาฯ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
เบอร์โทร : 081-022-8059
นายยงยุทธิ์ วังศรี
สมาชิกสภาองค์การบริิหารส่วนตำบลดอนเปา หมู่ที่ 2
เบอร์โทร : 081-020-1191
นายสุเมธ สิทธิมูล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา หมู่ที่ 3
เบอร์โทร : 083-566-6704
นางบัวทัน ชัยวงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา หมู่ที่ 5
เบอร์โทร : 093-245-9981
นายพูลทอง สกุลจันทร์งาม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา หมู่ที่ 7
เบอร์โทร : 061-409-2578
นายกษิดิเดช ชนะมงคล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำลบดอนเปา หมู่ที่ 8
เบอร์โทร : 098-350-1324
นายวิทยา มูลลิ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา หมู่ที่ 9
เบอร์โทร : 086-187-7561