:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา // ติดต่อสอบถาม : 053-489416 ต่อ 11 โทรสาร. 053-489416 ต่อ 12 อีเมล : saraban@donpao.go.th

ข้อมูลผู้บริหาร
นายสดา จิโนเป็ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
เบอร์โทรศัพท์ : 089-435-1350
นายพล กลอบคำ
รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา คนที่หนึ่ง
เบอร์โทร : 080-676-0575
นายชัยยะ เหมือนเผ่า
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา คนที่สอง
089-054-1012
นางเดือนเพ็ญ ชนะโชคเจริญ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
0612407680
นายณรงค์ อินต๊ะผัด
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
0931350216