:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา // ติดต่อสอบถาม : 053-489416 ต่อ 11 โทรสาร. 053-489416 ต่อ 12 อีเมล : saraban@donpao.go.th

กองช่าง
นายณฐกร บัวคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 094-161-5997
นายอาคม แก้วกันใจ
วิศกรโยธาชำนาญการ
นายสุรพล ยาสกุล
นายช่างโยธา
นางสาวจารุวรรณ ใจญาพรหม
เจ้าพนักงานธุรการ
นายวงค์สกร แสนนันตา
คนงานทั่วไป
นายอาทิตย์ แสนนันตา
คนงานทั่วไป
นายรัตนพงษ์ ฝั้นมูล
คนงานทั่วไป
นางสาวทิพย์สุดา ปันอิ่น
จ้างเหมาบริการช่วยงานธุรการ
นายศรีวรรณ จันทร์ตา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสำราญ จันทร์แดง
พนักงานจ้างเหมาบริการ