:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา // ติดต่อสอบถาม : 053-489416 ต่อ 11 โทรสาร. 053-489416 ต่อ 12 อีเมล : saraban@donpao.go.th

กองการศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีกัมปนาท อิ่มอมรพงศ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร : 0809914255
นางธิดาพร อุ่นคำ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายเฉลิมชัย แต้มฉลาด
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสุมาลี ปัญญา
ครู คศ.1
นางนิภา อินทะมูล
ครู คศ.1
นางสาวเสาวนีย์ วรวิรัตน์
ครู
นางสาวเกรียงไกร อินทะมูล
ผู้ดูแลเด็ก
นางจันทร์ฉาย แสนป้อ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวทัศนีย์ ยี่บัว
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจิระพรรณ ชนะวงค์ษา
คนงานทั่วไป
นายนเรศ อ้นชู
คนงานทั่วไป
นางสาววริศรา ขุมคำ
คนงานทั่วไป
นางสาวพรพรรณ หน่อคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ