:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา // ติดต่อสอบถาม : 053-489416 ต่อ 11 โทรสาร. 053-489416 ต่อ 12 อีเมล : saraban@donpao.go.th

 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

       ปี พ.ศ. ๒๔๖๑ ในสมัยของพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๗ (ตรงกับรัชสมัยรัชกาลที่ ๕) แม่วางได้รับแต่งตั้งให้เป็นเขตปกครองเรียกว่า “เขตแขวงแม่วาง” ซึ่งเทียบกับอำเภอในปัจจุบัน โดยมีหลวงฤทธิภิญโญยศเป็นนายอำเภอแม่วางในขณะนั้น ต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๗๗ ทางราชการได้ประกาศยุบเขตแขวงแม่วาง (ด้วยเหตุใดไม่ปรากฏ) ให้ไปรวมกับอำเภอบ้านแม เรียกว่า อำเภอบ้านแม ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑๓ (บ้านเปียง) ต.บ้านแม (ปัจจุบัน) จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. ๒๔๘๒ ทางราชการได้ย้ายที่ว่าการอำเภอบ้านแมให้ไปอยู่ที่บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ ๑๐ ต.ยุหว่า (ปัจจุบัน) และให้เปลี่ยนชื่อเป็น “อำเภอสันป่าตอง”

      ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๓๓ กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นว่า ท้องที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีอาณาเขตกว้างขวาง บางตำบล บางหมู่บ้านอยู่ห่างไกล ไม่สะดวกแก่การปกครอง จึงได้แบ่งท้องที่อำเภอสันป่าตองเสียใหม่ โดยให้แยกและตั้งกิ่งอำเภอแม่วางขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๓ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๓ เป็นต้นมา โดยมีเขตปกครอง ๕ ตำบล ๕๒ หมู่บ้าน คือ ๑. ตำบลบ้านกาด ๒. ตำบลทุ่งปี๊ ๓. ตำบลทุ่งรวงทอง ๔. ตำบลแม่วิน และ ๕. ตำบลดอนเปา และแล้วกิ่งอำเภอแม่วางได้ผ่านเกณฑ์การประเมินอำเภอ จึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอำเภอแม่วางอย่างสมบูรณ์เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๓๘

      ตำบลดอนเปาเป็น ๑ ใน ๕ ตำบลของอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ แต่เดิมมีหมู่บ้านดอนเปาเป็นหมู่บ้านที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นตั้งแต่เมื่อครั้งแม่วางเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอสันป่าตองแล้ว ต่อมาประชาชนบางส่วนได้ทำการบุกเบิกพื้นที่ทำกินเพิ่มขึ้น จนเกิดการรวมตัวกันตั้งเป็นหมู่บ้านอื่นๆ โดยรอบบ้านดอนเปา เช่น บ้านริมขาน บ้านใหม่สวรรค์ บ้านห้วยเนียม บ้านห้วยแก้ว บ้านสันปูเลย และเมื่อทางราชการได้ประกาศให้แม่วางยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอแม่วาง และมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๕ ตำบล โดยในพื้นที่เขตบ้านดอนเปาซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ได้นำเอาชื่อหมู่บ้านดอนเปามาตั้งเป็นชื่อตำบล มีชื่อว่า “ตำบลดอนเปา” มาจนกระทั่งปัจจุบัน