:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา // ติดต่อสอบถาม : 053-489416 ต่อ 11 โทรสาร. 053-489416 ต่อ 12 อีเมล : saraban@donpao.go.th

ชื่อ: องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปาได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

31 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

เรื่อง ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามรายชื่อดังกล่าวนี้ ให้เข้ารับมอบหนังสืออนุญาติเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินในระว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2566 หากผู้ยื่นคำขอรับการคัดเลือกและจัดปฏิรูปที่ดินรายใดเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ถูกต้อง สามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ต่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ปิดประกาศเป็นต้นไป 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_670_31_40_218.pdf