:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา // ติดต่อสอบถาม : 053-489416 ต่อ 11 โทรสาร. 053-489416 ต่อ 12 อีเมล : saraban@donpao.go.th

หัวหน้าส่วนราชการ
นายดนัย แสงอรุณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
เบอร์โทร : 089-265-9833
นายณรงค์ อินต๊ะผัด
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 093-135-0216
นางขวัญดาว สุขเกษม
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 086-461-5231
นายณฐกร บัวคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 094-161-5997
ว่าที่ร้อยตรีกัมปนาท อิ่มอมรพงศ์
ผู้อำนวยการกองศึกษาฯ
เบอร์โทร : 080-991-4255