:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา // ติดต่อสอบถาม : 053-489416 ต่อ 11 โทรสาร. 053-489416 ต่อ 12 อีเมล : saraban@donpao.go.th

กองคลัง
นางขวัญดาว สุขเกษม
ผู้อำนวยการกองคลัง
-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวพรลภัส ศรีพัฒนตระกูล
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายโฆษิต เดชวงค์ญา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวกันยากร ลิมประวัติ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสุทีรา เบญจพงศ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปิยวรรณ ใชยลังกา
คนงานทั่วไป
นางสาวแพรวพรรณ ศิรินวล
คนงานทั่วไป