องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

 หน้าแรก
  หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   อ่าน 151 คน
  คู่มือและแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   อ่าน 130 คน
  คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP   อ่าน 117 คน
  คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   อ่าน 165 คน
  คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่น   อ่าน 89 คน
  คู่มือการจัดตั้งองค์กรความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น   อ่าน 142 คน
  คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณ   อ่าน 106 คน
  คู่มือการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคก์ รปกครองส่วนท้องถิ่น   อ่าน 130 คน
  คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   อ่าน 137 คน
  คู่มือการใช้งานระบบ Info   อ่าน 116 คน
  คู่มือการใช้งานระบบ e-Plan   อ่าน 172 คน
  คู่มือการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   อ่าน 210 คน
  คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง   อ่าน 145 คน
  คู่มือประชาชนสำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ อปท   อ่าน 113 คน
หน้า : 1


กระทรวงมหาดไทย


ทำเนียบรัฐบาลไทย


สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ผู้ว่าพบประชาชน


ไทยตำบล


กองทุน สปสช.