องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

 หน้าแรก
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   อ่าน 2 คน
  เอกสารแบบแปลน/ประมาณการ/สรุปรายละเอียดงานก่อสร้าง หมู่ที่ 1   อ่าน 0 คน
  เอกสารแบบแปลน/ประมาณการ/สรุปรายละเอียดงานก่อสร้าง หมู่ที่ 10   อ่าน 10 คน
  เอกสารแบบแปลน/ประมาณการ/สรุปรายละเอียดงานก่อสร้าง หมู่ที่ 9   อ่าน 10 คน
  เอกสารแบบแปลน/ประมาณการ/สรุปรายละเอียดงานก่อสร้าง หมู่ที่ 8   อ่าน 7 คน
  เอกสารแบบแปลน/ประมาณการ/สรุปรายละเอียดงานก่อสร้าง หมู่ที่ 7   อ่าน 8 คน
  เอกสารแบบแปลน/ประมาณการ/สรุปรายละเอียดงานก่อสร้าง หมู่ที่ 6   อ่าน 8 คน
  เอกสารแบบแปลน/ประมาณการ/สรุปรายละเอียดงานก่อสร้าง หมู่ที่ 5   อ่าน 7 คน
  เอกสารแบบแปลน/ประมาณการ/สรุปรายละเอียดงานก่อสร้าง หมู่ที่ 3   อ่าน 4 คน
  เอกสารแบบแปลน/ประมาณการ/สรุปรายละเอียดงานก่อสร้าง หมู่ที่ 2   อ่าน 6 คน
  ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (จ่ายขาดเงินสะสม)   อ่าน 8 คน
  เอกสารประกอบการยื่นเสนอราคางานปรับปรุงถนน คสล. ม.3   อ่าน 149 คน
  เอกสารประกอบการยื่นเสนอราคางานรางระบายน้ำ ม.1   อ่าน 171 คน
  ประมาณการงานก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (เขตติดต่อเทศบาลตำบลแม่วาง)   อ่าน 138 คน
  ประมาณการงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งศาลา   อ่าน 137 คน
  ประมาณการ งานก่อสร้างถนน คสล. ม.1 ซอย 8/2   อ่าน 128 คน
  ประมาณการ งานก่อสร้างถนน คสล. ม. 1   อ่าน 120 คน
  ประมาณการ งานก่อสร้างถนน คสล. ม.9 ซอย 7   อ่าน 120 คน
  ประมาณการ งานก่อสร้างถนน คสล. 7   อ่าน 121 คน
  ประมาณการ งานก่อสร้างถนน คสล. ม. 3   อ่าน 136 คน
  ประกาศเชิญชวนการเสนอราคา จำนวน 5 โครงการ   อ่าน 122 คน
  ประกาศเชิญชวนเสนอราคาขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านริมขาน   อ่าน 129 คน
  ประกาศเชิญชวนเสนอราคา ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬา หมู่ที่ 10 บ้านห้วยแก้ว   อ่าน 110 คน
  ประกาศเชิญชวน ก่อสร้างถนน คสล. ม.8   อ่าน 116 คน
  ประกาศเชิญชวน ก่อสร้างผิวถนน ม.7 ซอย 6   อ่าน 102 คน
  ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   อ่าน 108 คน
  ประกาศสอบราคา งานก่อสร้างต่าง ๆ จำนวน 5 โครงการ   อ่าน 161 คน
  ประกาศสอบราคาประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 8 โครงการ   อ่าน 157 คน
  ประกาศสอบราคาประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 9 โครงการ   อ่าน 138 คน
หน้า : 1


กระทรวงมหาดไทย


ทำเนียบรัฐบาลไทย


สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ผู้ว่าพบประชาชน


ไทยตำบล


กองทุน สปสช.