องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

 หน้าแรก
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561   อ่าน 32 คน
  งานรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์   อ่าน 89 คน
  แบบใบเสนอราคางานก่อสร้างหรืองานจ้างทั่วไป   อ่าน 170 คน
  แบบฟอร์มคำร้องกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล   อ่าน 165 คน
  หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ   อ่าน 384 คน
  แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ   อ่าน 211 คน
  แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ   อ่าน 188 คน
  หนังสืออำนาจขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยพิการ   อ่าน 195 คน
  หนังสือมอบอำนาจ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   อ่าน 259 คน
  หนังสือมอบอำนาจ การรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ   อ่าน 134 คน
  แบบคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ)   อ่าน 345 คน
  แบบแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงการรับเงินเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ) งปม.2560   อ่าน 156 คน
  แบบคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ (ผู้พิการ)   อ่าน 136 คน
  แบบแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงการรับเงินเบี้ยยังชีพ (ผู้พิการ) งปม.2560   อ่าน 126 คน
  แบบการแจ้งย้ายภูมิลำเนาผู้สูงอายุ/คนพิการ (ย้ายเข้า)   อ่าน 1,104 คน
  แบบการแจ้งย้ายภูมิลำเนาผู้สูงอายุ/คนพิการ (ย้ายออก)   อ่าน 735 คน
  รายงานงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558   อ่าน 178 คน
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558   อ่าน 197 คน
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ฉบับปรับปรุง   อ่าน 204 คน
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560)   อ่าน 172 คน
  คู่มือสำหรับประชาชน   อ่าน 217 คน
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559   อ่าน 350 คน
  รายงาน งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี 2557   อ่าน 251 คน
  งบไตรมาสที่ 2   อ่าน 456 คน
  งบไตรมาส ที่ 1   อ่าน 461 คน
  งบทดลองเดือน มิถุนายน 2557   อ่าน 466 คน
  งบทดลองเดือน พฤษภาคม 2557   อ่าน 472 คน
  งบทดลองเดือน เมษายน 2557   อ่าน 420 คน
  งบทดลองเดือน มีนาคม 2557   อ่าน 507 คน
  งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2557   อ่าน 422 คน
หน้า : 1 | 2


กระทรวงมหาดไทย


ทำเนียบรัฐบาลไทย


สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ผู้ว่าพบประชาชน


ไทยตำบล


กองทุน สปสช.