องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

 หน้าแรก
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปี 2561-2563)   อ่าน 235 คน
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560)ระบบแท่ง   อ่าน 242 คน
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560)ระบบแท่ง   อ่าน 242 คน
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560)   อ่าน 221 คน
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2558   อ่าน 255 คน
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1   อ่าน 303 คน
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)   อ่าน 445 คน
  ร่างแผนสามปี 2558-2560   อ่าน 693 คน
หน้า : 1


กระทรวงมหาดไทย


ทำเนียบรัฐบาลไทย


สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ผู้ว่าพบประชาชน


ไทยตำบล


กองทุน สปสช.