ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-489416 // วิสัยทัศน์ : สังคมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการตาม หลักธรรมภิบาล

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สายตรงนายก

http://www.oic.go.th/INFOCENTER56/5697/

E-Learning

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์TAX Smile

QRCodeTAXsmileแบบแสดงความคิดเห็นการมาติดต่อใช้บริการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 2/04/2562
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
54
เดือนนี้
1,380
เดือนที่แล้ว
4,148
ปีนี้
25,349
ปีที่แล้ว
34,586
ทั้งหมด
113,222
ไอพี ของคุณ
35.172.223.251
1
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ประเภทโควต้าพิเศษองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
15 สิงหาคม 2565

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร 1 ) ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
27 กรกฎาคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา

เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

19 กรกฎาคม 2565

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา (เพิ่มเติม) กรณี มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19),องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปาจึงออกประกาศเพิ่มเติมเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ดังนี้

                   ข้อ  ๑  ให้ผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที เพื่อตรวจคัดกรองป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

                   ข้อ  ๒  ให้ผู้เข้าสอบแสดงเอกสารหลักฐานแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการสอบ) ด้วยวิธีการตรวจแบบ ATK (Antigen Test Kit) ด้วยตนเอง โดยแสดงรูปถ่ายผลการตรวจซึ่งถ่ายพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ โดยต้องระบุวันและเวลาในการตรวจ ให้กรรมการคุมสอบ ณ สถานที่สอบ

                   กรณีที่ผู้เข้าสอบไม่มีผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เข้ารับการตรวจด้วยชุดตรวจ ATK จากบุคลากรของงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนเปา ก่อนเข้าสอบ

                   ข้อ  ๓  ผู้เข้าสอบที่มีอุณหภูมิร่างกายเกินกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ผู้เข้าสอบที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้เข้าสอบที่ตรวจพบว่าเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มที่ไม่มีอาการ หรือมีการเล็กน้อย ให้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรในสถานที่สอบพิเศษที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปาจัดไว้ให้ ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา งดการพูดคุย เว้นระยะห่างทางสังคม

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                    ประกาศ ณ วันที่    ๑๐   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕

                                                              สดา   จิโนเป็ง

                                                          (นายสดา   จิโนเป็ง)

                                               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา

 

10 กรกฎาคม 2565

รายงานผลการบันทึกข้อมูลในระบบประเมินมาตรฐานขั้นต่ำ การจัดการบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ขอรายงานผลการบันทึกข้อมูลในระบบการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำ การจัดบริการสาธารณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565  ซึ่งใช้ข้อมูลการดำเนินงานในปีงบประมาณ  2564 (1 ตุลาคม  2563 – 30 กันยายน 2564)

05 กรกฎาคม 2565

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

     องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา (ศป.ปส.อบต.ดอนเปา) ร่วมรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนตำบลดอนเปาร่วมใจต้านภัยยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 

23 มิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์ข่าวภาษีและที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

****ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565****

****สำหรับท่านที่ชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่มีค่าปรับหรือเงินเพิ่ม ท่านสามารถติดต่อขอรับเงินคืน ได้  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-489-416 ต่อ 13 ในวันและเวลาราชการ*****

23 มิถุนายน 2565

สารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 ของนายประจญ ปรัชญ์สกล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

    ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา (ศป.ปส.อบต.ดอนเปา) ขอประชาสัมพันธ์สารของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ (นายประจญ ปรัชญ์สกุล) เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 

22 มิถุนายน 2565

สื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

     ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา (ศป.ปส.อบต.ดอนเปา) ขอประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโทษภัยของยาเสพติด และการป้องกันภัยจากยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รู้ถึงโทษภัย และปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากยาเสพติด

22 มิถุนายน 2565

ประกาศราคากลาง โครงการอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่6 บ้านห้วยเนียม,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
16 มิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (กรณีที่ไม่ชำระภาษี),องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

การระงับการทำนิติกรรมที่ดิน (กรณีไม่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) จะกระทำเมื่อพ้นกำหนดชำระไปแล้ว 1 เดือน ยกตัวอย่างเช่น

        กำหนดชำระภาษี มิถุนายน  ก็ให้ดำเนินการแจ้งเตือน ในเดือนกรกฎาคม หากยังไม่ชำระ จะดำเนินการส่งเรื่องระงับฯ ให้กับสำนักงานที่ดินฯ ในเดือน สิงหาคม ต่อไป (เอกสารสิทธิที่สามารถแจ้งระงับการทำนิติกรรมได้ คือ โฉนด, สปก. นส.3, นส.3 ก, ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์, ที่ดิน ท.ค.)

15 มิถุนายน 2565

ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา (แก้ไขเพิ่มเติม),องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา (แก้ไขเพิ่มเติม)

09 มิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์รับโอน/ย้าย พนักงานส่วนตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา มีความประสงค์รับโอน/ย้าย พนักงานส่วนตำบล ประเภทวิชาการ จำนวน 2 อัตรา

1. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก. จำนวน 1 อัตรา

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053 489 416 ในวันเวลาราชการ

08 มิถุนายน 2565

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร 1 ) ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
31 พฤษภาคม 2565

ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ  จำนวน  1  อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 7 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13- 24 มิถุนายน 2565 ในวันเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-489416

กรุณาศึกษาประกาศให้ละเอียดก่อนการสมัคร

 

30 พฤษภาคม 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 15  (217 รายการ)