ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-489416 // วิสัยทัศน์ : สังคมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการตาม หลักธรรมภิบาล

ร้องเรียน ร้องทุกข์

http://www.oic.go.th/INFOCENTER56/5697/

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์



TAX Smile

QRCodeTAXsmile



แบบแสดงความคิดเห็นการมาติดต่อใช้บริการ

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา



สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 2/04/2562
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
70
เดือนนี้
1,173
เดือนที่แล้ว
2,743
ปีนี้
20,652
ปีที่แล้ว
19,675
ทั้งหมด
40,327
ไอพี ของคุณ
3.235.107.209




นายดนัย แสงอรุณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา


นายณรงค์ อินต๊ะผัด
หัวหน้าสำนักปลัด



นางสาวอรนุช เรือนแก้ว
นิติกรปฏิบัติการ



นายเสกสรร หน่อแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน



นางสาวสุพรรณศิริ สมนา
นักพัฒนาชุมชน



นางสาวชนกนันท์ ทันใจ
นักทรัพยากรบุคคล



นายณัฐนภธัช ปัญญาฟอง
นักวิชาการเกษตร



นางพรพนา ครองสวาท
เจ้าพนักงานธุรการ



นายพิพัฒน์ เสนคราม
เจ้าพนักงานป้องกันฯ



นายจรัญ บุญตัน
พนักงานสูบน้ำ



นายอรรถสิทธิ์ บุญญาศรี
พนักงานดับเพลิง



นางมินตรา เป๊กศรี
คนงานทั่วไป



นางสาวอุราลักษณ์ กาบแก้ว
คนงานทั่วไป



นายศักดิกร บุตรศรีมา
คนงานทั่วไป



นาย ทรงวิทย์ จันทร์งาม
คนงานทั่วไป



นาย พิสิษฐ์ กองคำ
คนงานทั่วไป



นาย ไกรวิชญ์ วัดตินา
คนงานทั่วไป



นายนิรันดร์ ปันหนัก
คนงานทั่วไป



นางสาวกนกวรรณ เทพมะณี
พนักงานจ้างเหมาบริการ



นายเสกข์ ศรีวิริยะตระกูล
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายวิรุฬห์ ศักดิ์ลอ
พนักงานจ้างเหมาบริการ



นางสาวจุฑามาศ ก่ำมูลเขียว
พนักงานจ้างเหมาบริการ



นายอภิรักษ์ แก้วเมืองมา
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายอภินันท์ แก้วเมืองมา
พนักงานจ้างเหมาบริการ