ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-489416 // วิสัยทัศน์ : สังคมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการตาม หลักธรรมภิบาล

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สายตรงนายก

http://www.oic.go.th/INFOCENTER56/5697/

E-Learning

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์TAX Smile

QRCodeTAXsmileแบบแสดงความคิดเห็นการมาติดต่อใช้บริการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 2/04/2562
วันนี้
37
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
3,036
เดือนที่แล้ว
3,090
ปีนี้
30,095
ปีที่แล้ว
34,586
ทั้งหมด
117,968
ไอพี ของคุณ
44.211.22.31
นายดนัย แสงอรุณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา


นายณรงค์ อินต๊ะผัด
หัวหน้าสำนักปลัดนางสาวอรนุช เรือนแก้ว
นิติกรปฏิบัติการนายเสกสรร หน่อแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนางสาวสุพรรณศิริ สมนา
นักพัฒนาชุมชน
นักทรัพยากรบุคคล


นายณัฐนภธัช ปัญญาฟอง
นักวิชาการเกษตรนางพรพนา ครองสวาท
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ


นางสาวขวัญจิรา หลานหล้า
นักวิชาการสาธารณสุข


นายจรัญ บุญตัน
พนักงานสูบน้ำนายอรรถสิทธิ์ บุญญาศรี
พนักงานดับเพลิงนางสาวอุราลักษณ์ กาบแก้ว
คนงานทั่วไปนายศักดิกร บุตรศรีมา
คนงานทั่วไปนายทรงวิทย์ จันทร์งาม
คนงานทั่วไปนาย พิสิษฐ์ กองคำ
คนงานทั่วไปนาย ไกรวิชญ์ วัดตินา
คนงานทั่วไปนายนิรันดร์ ปันหนัก
คนงานทั่วไปนายวิรุฬห์ ศักดิ์ลอ
คนงานทั่วไป
นางมิถุนา กลอบคำ
คนงานทั่วไป


นายวีระพล สง่าศรี
คนงานทั่วไป


นายอภินันท์ แก้วเมืองมา
คนงานทั่วไปนายอภิรักษ์ แก้วเมืองมา
คนงานทั่วไป


นายสวัสด์ โพธิแปง
คนงานทั่วไป


นายหม่อ แซ่ลี
คนงานทั่วไป


นายเสกข์ ศรีวิริยะตระกูล
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางบุญศรี ไฮคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการนางสาวจุฑามาศ ก่ำมูลเขียว
พนักงานจ้างเหมาบริการนางสาววราลักษณ์ บุญทา
พนักงานจ้างเหมาบริการ