ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-489416 // วิสัยทัศน์ : สังคมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการตาม หลักธรรมภิบาล

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สายตรงนายก

http://www.oic.go.th/INFOCENTER56/5697/

E-Learning

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์TAX Smile

QRCodeTAXsmileแบบแสดงความคิดเห็นการมาติดต่อใช้บริการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 2/04/2562
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
53
เดือนนี้
1,710
เดือนที่แล้ว
3,013
ปีนี้
18,019
ปีที่แล้ว
33,612
ทั้งหมด
71,306
ไอพี ของคุณ
3.236.124.56
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง ฐานในการคำนวณและอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ครั้งที่ 2 ประจำปี 256413 พ.ค. 2564
2ประกาศ ก.อบต.จ.เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 1-24 วันที่ 4 พฤษภาคม 2553)6 พ.ค. 2564
3ประกาศ ก.อบต.จ.เชียงใหม่ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้้ง พนง.ส่วนตำบลใดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ.25616 พ.ค. 2564
4ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ระบบแท่ง)6 พ.ค. 2564
5ประกาศ กจ.กท.และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 )พ.ศ.25616 พ.ค. 2564
6ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.25586 พ.ค. 2564
7ประกาศ ก.อบต.จ.เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธิีการประเมินการปฏิบัติงานฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.25636 พ.ค. 2564
8หลักเกณฑ์การประเมินและคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น19 พ.ค. 2563
9ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 2)8 พ.ค. 2563
10ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1)8 พ.ค. 2563
11ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการลา และการมาปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา29 เม.ย. 2563

1