ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-489416 // วิสัยทัศน์ : สังคมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการตาม หลักธรรมภิบาล

ร้องเรียน ร้องทุกข์

http://www.oic.go.th/INFOCENTER56/5697/

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์TAX Smile

QRCodeTAXsmileแบบแสดงความคิดเห็นการมาติดต่อใช้บริการ

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 2/04/2562
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
127
เดือนนี้
983
เดือนที่แล้ว
2,152
ปีนี้
17,719
ปีที่แล้ว
19,675
ทั้งหมด
37,394
ไอพี ของคุณ
3.234.241.200


วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

28 กันยายน 2561

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ สภาและเยาวชนตำบลดอนเปา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม ซึ่งวิทยากรให้ความรู้คือ นายพงษ์สิทธิ์ บัวคำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ บ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ 

23 กันยายน 2561

วันเสาร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ สภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนเปา ได้อบรมเชิงปฎิบัติการการคัดแยกขยะ ลดภาระสังคม ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
๑. เพื่อให้เด็กและยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับประเภทของขยะ
๒.เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก การนำกลับมาใช้ใหม่
๓.เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและบูรณาการความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
ซึ่งวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้คือ นางสาวสุพรรณศิริ สมนา ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายณัฐนภชัช ปัญญาฟอง ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ และวิทยาการจากชุมชน

 
22 กันยายน 2561

วันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ กองการศึกษา ได้จัดทำโครงการการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในการรับ-ส่ง เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษารู้วิธีการป้องกันลืมเด็กนักเรียนไว้ในรถรับ-ส่งนักเรียน เด็กนักเรียนมีทักษะในการขอความช่วยเหลือ เช่นกดแตรสัญญาณในรถ การเปิดประตูรถหรือกระจกรถ กรณีที่ติดในรถ รวมทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษารู้วิธีการช่วยเหลือเด็กที่ประสบเหตุในเบื้องต้นก่อนนำส่งสถานพยาบาล ซึ่งวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ คือ คุณพิพัฒน์ เสนคราม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ พร้อมทีมงานท่าน

24 สิงหาคม 2561

วันจันทร์ ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ได้เข้าประกวดคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยกองการศึกษาฯ ได้ส่งนางสุมาลี ปัญญา ตำแหน่งครู เป็นตัวแทนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปาเข้าประกวดในครั้งนี้
ซึ่งผลการคัดเลือกนางสุมาลี ปัญญา ตำแหน่งครู ได้รับรางวัลครูผู้ดูแลเด็กดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

21 สิงหาคม 2561

วันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2561 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจากคุณวิทยา อุปนันท์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

 
10 สิงหาคม 2561

วันเสาร์ ที่ 4 สิงหาคม 2561 กองการศึกษาฯ ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วัยเรียน วัยใส รักอย่างไร ไม่ให้เสี่ยง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนตำบลดอนเปา ได้เรียนรู้เรื่องเพศศึกษา และพัฒนาการของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น พร้อมทั้งมีความเข้าใจแนวทางการป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดขึ้นกับตนเองและผู้อื่น ซึ่งวิทยากรบรรยายอบรมในครั้งนี้คือนางสาวกนกวรรณ พรมยศ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมและนายพงษ์สิทธิ์ บัวคำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ สภาเด็กและเยาวชน

04 สิงหาคม 2561

วันอังคารที่ 24 กรกฏาคม 2561 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลดอนเปา ประจำปี 2561 ณ วัดดอยสัพพัญญู ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ เรื่องคุณธรรม จริยธรรมและสามารถนำรู้หลักธรรมคำสอนไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุชาติ บุญมา ผอ.รร.บ้านเหล่าป่าฝาง เป็นประธานในพิธีเปิด

24 กรกฎาคม 2561

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ได้เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดดอยสัพพัญญู อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

23 กรกฎาคม 2561

วันเสาร์ที่ 14 กรกฏาคม 2561 กองการศึกษาฯ ได้จัดทำโครงการประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กก่อนปฐมวัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเกิน(อ้วน) และทุพโภชนาการ(ผอม) ในเด็กปฐมวัย ซึ่งวิทยากรมาอบรมให้ความรู้ในครั้งคือ คุณสังวาลย์ ชมภู ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญ

14 กรกฎาคม 2561

|<<<.....23456

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 6 / 6  (85 รายการ)