ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-489416 // วิสัยทัศน์ : สังคมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการตาม หลักธรรมภิบาล

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สายตรงนายก

http://www.oic.go.th/INFOCENTER56/5697/

E-Learning

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์TAX Smile

QRCodeTAXsmileแบบแสดงความคิดเห็นการมาติดต่อใช้บริการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 2/04/2562
วันนี้
314
เมื่อวานนี้
225
เดือนนี้
3,975
เดือนที่แล้ว
3,952
ปีนี้
38,090
ปีที่แล้ว
34,586
ทั้งหมด
125,963
ไอพี ของคุณ
3.239.75.52
1
ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลา ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 มีการเปลี่ยนแปลงราคาเมินที่ดินฯ รวมทั้งเปลี่ยนแปลงวิธีการกำหนดประเภทสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ประกอบกับปัจจุบันหลายจังหวัดประสบปัญหาอุทกภัย ทำให้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของประชาชนได้รับความเสียหาย ฯ เป็นการทั่วไปอีก ออกไปอีก 2 เดือน ตามประกาศที่อ้างถึง  ลงวันที่ 14พฤศจิกายน 2565

 

23 พฤศจิกายน 2565

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

23 พฤศจิกายน 2565

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร 1 ) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
01 พฤศจิกายน 2565

แบบโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านกาด-เฝ้าไร่ กว้าง 6 เมตร ความยาวรวม 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
03 ตุลาคม 2565

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
03 ตุลาคม 2565

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร 1 ) ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
30 กันยายน 2565

 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

    องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปาขอเผยแพร่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ

22 กันยายน 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วรตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

26 สิงหาคม 2565

รณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปาร่วมรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี 2565   ตามแนวคิด "Hepatitis B & C can’t wait : โรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ตรวจเร็ว รักษาเร็ว รอไม่ได้" เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการเข้ารับการตรวจคัดกรอง หาการติดเชื้อ และเข้าสู่ระบบการรักษาโดยเร็ว เพื่อป้องกันการติดเชื้อรายใหม่ ลดการเกิดภาวะตับแข็ง และโรคมะเร็งตับในอนาคต

18 สิงหาคม 2565

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ประเภทโควต้าพิเศษองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
15 สิงหาคม 2565

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร 1 ) ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
27 กรกฎาคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา

เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

19 กรกฎาคม 2565

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา (เพิ่มเติม) กรณี มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19),องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปาจึงออกประกาศเพิ่มเติมเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ดังนี้

                   ข้อ  ๑  ให้ผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที เพื่อตรวจคัดกรองป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

                   ข้อ  ๒  ให้ผู้เข้าสอบแสดงเอกสารหลักฐานแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการสอบ) ด้วยวิธีการตรวจแบบ ATK (Antigen Test Kit) ด้วยตนเอง โดยแสดงรูปถ่ายผลการตรวจซึ่งถ่ายพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ โดยต้องระบุวันและเวลาในการตรวจ ให้กรรมการคุมสอบ ณ สถานที่สอบ

                   กรณีที่ผู้เข้าสอบไม่มีผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เข้ารับการตรวจด้วยชุดตรวจ ATK จากบุคลากรของงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนเปา ก่อนเข้าสอบ

                   ข้อ  ๓  ผู้เข้าสอบที่มีอุณหภูมิร่างกายเกินกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ผู้เข้าสอบที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้เข้าสอบที่ตรวจพบว่าเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มที่ไม่มีอาการ หรือมีการเล็กน้อย ให้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรในสถานที่สอบพิเศษที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปาจัดไว้ให้ ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา งดการพูดคุย เว้นระยะห่างทางสังคม

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                    ประกาศ ณ วันที่    ๑๐   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕

                                                              สดา   จิโนเป็ง

                                                          (นายสดา   จิโนเป็ง)

                                               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา

 

10 กรกฎาคม 2565

รายงานผลการบันทึกข้อมูลในระบบประเมินมาตรฐานขั้นต่ำ การจัดการบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ขอรายงานผลการบันทึกข้อมูลในระบบการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำ การจัดบริการสาธารณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565  ซึ่งใช้ข้อมูลการดำเนินงานในปีงบประมาณ  2564 (1 ตุลาคม  2563 – 30 กันยายน 2564)

05 กรกฎาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 16  (230 รายการ)