ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-489416 // วิสัยทัศน์ : สังคมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการตาม หลักธรรมภิบาล

ร้องเรียน ร้องทุกข์

http://www.oic.go.th/INFOCENTER56/5697/

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์TAX Smile

QRCodeTAXsmileแบบแสดงความคิดเห็นการมาติดต่อใช้บริการ

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 2/04/2562
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
162
เดือนนี้
986
เดือนที่แล้ว
2,743
ปีนี้
20,465
ปีที่แล้ว
19,675
ทั้งหมด
40,140
ไอพี ของคุณ
3.228.10.34
ระบบชำระภาษี
-:- สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563 
-:- สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
-:- ประชาสัมพันธ์การป้อกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 
-:- ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา 
-:- ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร 1 ) ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 
-:- หลักสูตรสถานศึกษาศพด.อบต.ดอนเปา ปี 62 
-:- รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2563 
-:- หลักสูตรสถานศึกษา ศพด.อบต.ดอนเปา ปี62 อายุ 3-6 ปี 
-:- หลักสูตรสถานศึกษา ศพด.อบต.ดอนเปา ต่ำกว่า ๓ ปี 
โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเชียงใหม่(ทุนช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่ยากจนพิเศษ ในศพด.อบต.ดอนเปาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัส)
24 กรกฎาคม 2563 สมาชิกสภาองค์การบริาหารส่วนตำบลดอนเปา ร่วมกับพนักงาน อบต.ดอนเปา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดหลวงขุนวิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีหล่อเทียนพรรษาให้คงอยู่สืบไป
ตรวจงานโครงการปรับปรุงประปา บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 9 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษาประจำปีงบประมาณ 2563
งานสาธารณสุข อบต.ดอนเปา รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยการพ่นละอองฝอยกำจัดยุงลาย ในพื้นที่ตำบลดอนเปา ร่วมกับผู้นำชุมชน และอสม.
30 มิ.ย. 2563 ศพด.อบต.ดอนเปา ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยพุทธศักราช 2563 ระดับอายุต่ำกว่า 3 ปี/ระดับอายุ 3-6 ปี และอนุมัติแผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร 1 ) ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
-:- ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน (ข้อบัญญัติ)  
-:- ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน (ข้อบัญญัติ)  
-:- ประมาณการ แบบแปลน รายละเอียด (ข้อบัญญัติ ปี 63) ม.2  
-:- ประมาณการ แบบแปลน รายละเอียด (ข้อบัญญัติ ปี 63) ม.3 
-:- ประมาณการ แบบแปลน รายละเอียด (ข้อบัญญัติ ปี 63) ม.9 
-:- ประมาณการ แบบแปลน รายละเอียด (ข้อบัญญัติ ปี 63) ม.10 ซอย 5/2 
-:- ประมาณการสำหรับกรอกรายละเอียดงานโครงสร้างพื้นฐาน (ข้อบัญญัติ) ปี 63 จำนวน 4 โครงการ 
-:- ประมาณการสำหรับกรอกรายละเอียดงานโครงสร้างพื้นฐาน (ข้อบัญญัติ) ปี 63 จำนวน 4 โครงการ 
สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารประกอบอาหาร ศพด.อบต.ดอนเปา 
-:- ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 บ้านห้วยแก้ว ทางเข้าป่าช้า  
-:- ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูแบบมีฝาปิด พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเนียม ซอย 3  
-:- ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านสันปูเลย  
-:- ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสันโป่ง  
-:- ประกาศราคากลางงานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านใหม่สวรรค์ ซอย 8  
-:- ประกาศราคากลางงานก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 5 บ้านป่าติ้ว ลำเหมืองห้วย  
-:- ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าป่าฝาง  
-:- เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.1 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร
วัดดอยสัพพัญญู (พระเจ้า 4 ทิศ)

    กลุ่มผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ หมู่ที่ 2
    จองแดงวิสาหกิจชุมชน ม.4
    ผ้าปักม้ง ม.6

    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร