ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-489416 // วิสัยทัศน์ : สังคมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการตาม หลักธรรมภิบาล

ร้องเรียน ร้องทุกข์

http://www.oic.go.th/INFOCENTER56/5697/

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์TAX Smile

QRCodeTAXsmileแบบแสดงความคิดเห็นการมาติดต่อใช้บริการ

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 2/04/2562
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
1,729
เดือนที่แล้ว
2,879
ปีนี้
24,087
ปีที่แล้ว
19,675
ทั้งหมด
43,762
ไอพี ของคุณ
3.234.143.26
ระบบชำระภาษี
-:- ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครวการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ หมู่ที่ 10 ซอย 5/2 ต่อจากบ้านนายปรีดา นามโสภา จนถึงเขตหัวบ้าน  
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
-:- รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีความประสงค์จะทำงานตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านสันโป่ง 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีความประสงค์จะทำงานตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 10 บ้านห้วยแก้ว 
-:- สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563 
-:- สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
-:- ประชาสัมพันธ์การป้อกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 
-:- ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสันโป่ง ระหว่างดำเนินการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายสันปูเลย - ท่าธาร (ห้วยยาว)
โครงการ ปป.และซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยแก้ว - เฝ้าไร่ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยแก้ว ปี 2563
เข้าร่วมโครงการ การสร้างหลักประกันทางเศรษฐกิจของแรงงานนอกระบบที่เป็นเกษตรกรวัยแรงงาน เพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสันโป่ง ก่อนดำเนินการ
  .โครงการ ปป.และซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยแก้ว - เฝ้าไร่ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยแก้ว ปี 2563  ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
  -:- ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร 1 ) ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
  -:- เชิญชวนเสนอราคางานก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเชื่อม หมู่ที่ 1 บ้านท่าศาลา เชื่อม บ้านแม อ.สันป่าตอง 
  -:- เชิญชวนเสนอราคางานถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หน้าบ้านนายอรุณ อินต๊ะถึงทางเชื่อม รพ.สต.ทุ่งศาลา หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งศาลา 
  -:- เชิญชวนเสนอราคางานก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนายสมัย จอมปัน (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 3 บ้านสันโป่ง  
  -:- เชิญชวนเสนอราคางานก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังเป็น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบลำเหมืองห้วย หมู่ที่ 5 บ้านป่าติ้ว  
  -:- เชิญชวนเสนอราคางานก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ม. 7 ถนนสายหลักไปอ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว 
  -:- เชิญชวนเสนอราคางานก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังเป็น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 2 (เชื่อมหมู่บ้าน) หมู่ที่ 8 บ้านริมขาน 
  -:- ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง 
  -:- ใบสรุปประมาณการงานก่อสร้าง 6 โครงการ (ครั้งที่ 2) 
  สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศราคากลาง
  -:- ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารประกอบอาหาร ศพด.อบต.ดอนเปา 
  -:- ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 บ้านห้วยแก้ว ทางเข้าป่าช้า  
  -:- ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูแบบมีฝาปิด พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเนียม ซอย 3  
  -:- ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านสันปูเลย  
  -:- ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสันโป่ง  
  -:- ประกาศราคากลางงานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านใหม่สวรรค์ ซอย 8  
  -:- ประกาศราคากลางงานก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 5 บ้านป่าติ้ว ลำเหมืองห้วย  
  -:- ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าป่าฝาง  
  -:- เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.1 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
  อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว
  พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร
  วัดดอยสัพพัญญู (พระเจ้า 4 ทิศ)

   กลุ่มผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ หมู่ที่ 2
   จองแดงวิสาหกิจชุมชน ม.4
   ผ้าปักม้ง ม.6

   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร