ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-489416 // วิสัยทัศน์ : สังคมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการตาม หลักธรรมภิบาล

ร้องเรียน ร้องทุกข์

http://www.oic.go.th/INFOCENTER56/5697/

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์TAX Smile

QRCodeTAXsmileแบบแสดงความคิดเห็นการมาติดต่อใช้บริการ

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 2/04/2562
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
113
เดือนนี้
2,849
เดือนที่แล้ว
2,849
ปีนี้
27,837
ปีที่แล้ว
19,675
ทั้งหมด
47,512
ไอพี ของคุณ
18.210.11.249
ระบบชำระภาษี
-:- การประชุมควบคุมและป้องกันการระบาดโรคไข้เลือดออกและไข้ปวดข้อยุงลาย(ชิคุนกุนยา) บ้านริมขาน  
-:- แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ลงพื้นที่ร่วมกับทีมงานสาธารณสุขอำเภอแม่วาง เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา)  
-:- ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา 
-:- ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 2 สายฝายน้ำบ่อทิพย์(ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก) บ้านเหล่าป่าฝาง 
-:- ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงถนนโดยการทำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (เขตติดต่อเทศบาลตำบลแม่วาง) บ้านสันโป่ง 
-:- วันป้องกันโลกพิษสุนัขบ้าโลก World Rabies Day 
-:- สิทธิของประชาชน ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
-:- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครวการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ หมู่ที่ 10 ซอย 5/2 ต่อจากบ้านนายปรีดา นามโสภา จนถึงเขตหัวบ้าน  
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา สำรวจลูกน้ำยุงลาย ณ บ้านริมขาน
ตรวจรับงานพัสดุก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนายอรุณ อินต๊ะถึงทางเชื่อม รพ.สต.ทุ่งศาลา หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งศาลา
ตรวจรับงานพัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนายสมัย จอมปัน (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 3 บ้านสันโป่ง
ตรวจรับงานพัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เลียบลำเหมืองห้วย
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ พ่นเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย ม.8 บ้านริมขาน
ซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที่ 8 บ้านริมขานข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร 1 ) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 
-:- ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร 1 ) ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
-:- สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 
-:- ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร 1 ) ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
-:- เชิญชวนเสนอราคางานก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเชื่อม หมู่ที่ 1 บ้านท่าศาลา เชื่อม บ้านแม อ.สันป่าตอง 
-:- เชิญชวนเสนอราคางานถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หน้าบ้านนายอรุณ อินต๊ะถึงทางเชื่อม รพ.สต.ทุ่งศาลา หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งศาลา 
-:- เชิญชวนเสนอราคางานก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนายสมัย จอมปัน (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 3 บ้านสันโป่ง  
-:- เชิญชวนเสนอราคางานก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังเป็น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบลำเหมืองห้วย หมู่ที่ 5 บ้านป่าติ้ว  
-:- เชิญชวนเสนอราคางานก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ม. 7 ถนนสายหลักไปอ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว 
สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารประกอบอาหาร ศพด.อบต.ดอนเปา 
-:- ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 บ้านห้วยแก้ว ทางเข้าป่าช้า  
-:- ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูแบบมีฝาปิด พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเนียม ซอย 3  
-:- ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านสันปูเลย  
-:- ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสันโป่ง  
-:- ประกาศราคากลางงานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านใหม่สวรรค์ ซอย 8  
-:- ประกาศราคากลางงานก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 5 บ้านป่าติ้ว ลำเหมืองห้วย  
-:- ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าป่าฝาง  
-:- เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.1 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร
วัดดอยสัพพัญญู (พระเจ้า 4 ทิศ)

กลุ่มถักเชือกร่ม บ้านเหล่าป่าฝาง ตำบลดอนเปา
    กลุ่มผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ หมู่ที่ 2
    จองแดงวิสาหกิจชุมชน ม.4

    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร