ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-489416 // วิสัยทัศน์ : สังคมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการตาม หลักธรรมภิบาล

ร้องเรียน ร้องทุกข์

http://www.oic.go.th/INFOCENTER56/5697/

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์TAX Smile

QRCodeTAXsmileแบบแสดงความคิดเห็นการมาติดต่อใช้บริการ

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 2/04/2562
วันนี้
39
เมื่อวานนี้
127
เดือนนี้
983
เดือนที่แล้ว
2,152
ปีนี้
17,719
ปีที่แล้ว
19,675
ทั้งหมด
37,394
ไอพี ของคุณ
3.234.241.200
ระบบชำระภาษี
-:- สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563 
-:- สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
-:- ประชาสัมพันธ์การป้อกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 
-:- ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา 
-:- ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร 1 ) ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 
-:- หลักสูตรสถานศึกษาศพด.อบต.ดอนเปา ปี 62 
-:- รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2563 
-:- หลักสูตรสถานศึกษา ศพด.อบต.ดอนเปา ปี62 อายุ 3-6 ปี 
-:- หลักสูตรสถานศึกษา ศพด.อบต.ดอนเปา ต่ำกว่า ๓ ปี 
โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษาประจำปีงบประมาณ 2563
  งานสาธารณสุข อบต.ดอนเปา รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยการพ่นละอองฝอยกำจัดยุงลาย ในพื้นที่ตำบลดอนเปา ร่วมกับผู้นำชุมชน และอสม.
  30 มิ.ย. 2563 ศพด.อบต.ดอนเปา ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยพุทธศักราช 2563 ระดับอายุต่ำกว่า 3 ปี/ระดับอายุ 3-6 ปี และอนุมัติแผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563
  คณะกรรมการตรวจสอบอาคาร แบบ อ.6 โรงแรมน้ำแร่แม่วางไพรินทร์รีสอร์ท วันที่ 18 มิถุนายน 2563
  คณะกรรมการตรวจอาคารเรียนโรงเรียนสาราสาสน์วิเทศอุปถัมภ์ วันที่ 18 มิถุนายน 2563
  ซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเนียม ซอย 2 ซอย 4 และซอย 5  ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
  -:- ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร 1 ) ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 
  -:- รายงานสรุปจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส (ไตรมาส 3) 
  -:- ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร 1 ) ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
  -:- ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร 1 ) ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 
  -:- ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร 1 ) ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 
  -:-  สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2  
  -:- ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร 1 ) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
  -:- ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร 1 ) ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 
  -:- ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร 1 ) ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
  สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศราคากลาง
  -:- ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารประกอบอาหาร ศพด.อบต.ดอนเปา 
  -:- ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 บ้านห้วยแก้ว ทางเข้าป่าช้า  
  -:- ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูแบบมีฝาปิด พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเนียม ซอย 3  
  -:- ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านสันปูเลย  
  -:- ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสันโป่ง  
  -:- ประกาศราคากลางงานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านใหม่สวรรค์ ซอย 8  
  -:- ประกาศราคากลางงานก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 5 บ้านป่าติ้ว ลำเหมืองห้วย  
  -:- ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าป่าฝาง  
  -:- เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.1 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
  อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว
  พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร
  วัดดอยสัพพัญญู (พระเจ้า 4 ทิศ)

   กลุ่มผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ หมู่ที่ 2
   จองแดงวิสาหกิจชุมชน ม.4
   ผ้าปักม้ง ม.6

   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร