:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา // ติดต่อสอบถาม : 053-489416 ต่อ 11 โทรสาร. 053-489416 ต่อ 12 อีเมล : saraban@donpao.go.th

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 
ข้อมูลสภาพทั่วไป


      องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ตั้งอยู่ในเขตท้องที่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่วางประมาณ 6.5 กิโลเมตร ซึ่งยกฐานะจากสภาตำบลดอนเปาขึ้นเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2540 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2539 ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกกิจจานุเบกษา คือวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540

 
เนื้อที่

     องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา มีพื้นที่ 111.378 ตารางกิโลเมตร หรือ 69,611.25 ไร่

 
ภูมิประเทศ


สภาพพื้นที่ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ และบางส่วนเป็ภูเขา ได้แก่พื้นที่ของหมู่ที่ 6, 7, 9 และ 10 มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ        ติดต่อกับ   ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง
ทิศใต้            ติดต่อกับ   ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ   ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ   ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง

 
จำนวนหมู่บ้าน

ตำบลดอนเปามี 10 หมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลแม่วางและเขต อบต.ดอนเปา ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งศาลา (อยู่ในเขต อบต.ดอนเปาเต็มพื้นที่)
หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าป่าฝาง (อยู่ในเขต อบต.ดอนเปาเต็มพื้นที่)
หมู่ที่ 3 บ้านสันโป่ง (ส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาล และบางส่วนอยู่ในเขต อบต.ดอนเปา)
หมู่ที่ 4 บ้านดอนเปา (อยู่ในเขตเทศบาลตำบลแม่วางเต็มพื้นที่)
หมู่ที่ 5 บ้านป่าติ้ว (บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาล และบางส่วนอยู่ในเขต อบต.ดอนเปา)
หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเนียม (อยู่ในเขต อบต.ดอนเปาเต็มพื้นที่)
หมู่ที่ 7 บ้านใหม่สวรรค์ (อยู่ในเขต อบต.ดอนเปาเต็มพื้นที่)
หมู่ที่ 8 บ้านริมขาน (อยู่ในเขต อบต.ดอนเปาเต็มพื้นที่)
หมู่ที่ 9 บ้านสันปูเลย (อยู่ในเขต อบต.ดอนเปาเต็มพื้นที่)
หมู่ที่ 10 บ้านห้วยแก้ว (อยู่ในเขต อบต.ดอนเปาเต็มพื้นที่)