:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา // ติดต่อสอบถาม : 053-489416 ต่อ 11 โทรสาร. 053-489416 ต่อ 12 อีเมล : saraban@donpao.go.th

ชื่อ: ขอเชิญผู้ที่ติดต่อราชการหรือรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปาได้กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ด้วยตัวเอง โดยสแกน Qr code ที่แนบ หรือประเมินผ่านลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/

20 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

ขอเชิญผู้ที่ติดต่อราชการหรือรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปาได้กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ด้วยตัวเอง โดยสแกน Qr code ที่แนบ หรือประเมินผ่านลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/i34p0o การกรอกแบบประเมินดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร